DIES-SYST-REIN

VALVOLINE
DIES-SYST-REIN

300 ml doos
€ 13,78

€ 45,93 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

DIES-SYST-REIN

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08: GHS09:

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H312: Schadelijk bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331: Giftig bij inademing.
H332: Schadelijk bij inademing.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301: NA INSLIKKEN:
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P313: Een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842639
882668
Werkgebied personenwagen
Series DIES-SYST-REIN
EAN/GTINs 8710941026312

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken