FeDOGEL Entrostungs GEL
 

FERTAN
FeDOGEL Entrostungs GEL

500 ml fles
€ 13,24

€ 26,48 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

FeDOGEL Entrostungs GEL

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405: Achter slot bewaren.artikelnummer fabrikant 15287627
23543
EAN/GTINs 4027092235437

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken