FeDOX Entrostungs-Konzentrat
 

FERTAN
FeDOX Entrostungs-Konzentrat

5 l bidon
€ 58,06

€ 11,61 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15435158
23730
EAN/GTINs 4027092237301

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken