OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose
 

FERTAN
OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

1 l fles
€ 8,91
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.artikelnummer fabrikant 15435165
25201
EAN/GTINs 4027092252014

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken