OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray
 

FERTAN
OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

500 ml spuitbus
€ 8,09

€ 16,18 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.artikelnummer fabrikant 15435166
25301
EAN/GTINs 4027092253011

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken