Rostkonverter

FERTAN
Rostkonverter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

250 ml spuitfles   € 51,44 à Liter
€ 12,86
1 l doos   € 24,03 à Liter
€ 24,03
5 l bidon   € 22,32 à Liter
€ 111,62

Productdetails

Rostkonverter

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287625
15287626
15435159
22201
22601
22830
EAN/GTINs 4027092222017
4027092228309
4027092226015

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken