FERTAN

1.000 ml spuitbus
€ 10,87
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378: In geval van brand: blussen met …
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.artikelnummer fabrikant 15287632
27401
EAN/GTINs 4027092274016

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken