FERTAN

400 ml spuitfles
€ 11,55

€ 28,88 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.artikelnummer fabrikant 15287630
26030
EAN/GTINs 4027092260309

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken