LIQUI MOLY

400 ml spuitbus
€ 20,17

€ 50,43 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS02: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H362: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814865
3343
EAN/GTINs 4100420033438

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken