WD-40

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Levering
binnen 2-4
dag
300 ml spuitbus   € 38,00 à Liter
€ 11,40
500 ml spuitbus   € 27,06 à Liter
€ 13,53

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301: NA INSLIKKEN:
P331: GEEN braken opwekken.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14486401
15287639
41034
56258X
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 5032227410343
5032227562585

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken