LIQUI MOLY

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 16,41 à Liter
€ 16,41
20 l bidon   € 11,30 à Liter
€ 225,96

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H332: Schadelijk bij inademing.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 1127
1147
12300983
12300990
Werkgebied bosgereedschap
bus
nutsvoertuig
personenwagen
tractor
vrachtwagen
Vrijgave MAN M3289
Kenmerken volledig synthetisch
EAN/GTINs 4100420011276
4100420011474

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken