LHM-PLUS

VALVOLINE
LHM-PLUS

1 l doos
€ 12,26
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

LHM-PLUS

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P301: NA INSLIKKEN:
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842458
VE15900
Werkgebied personenwagen
Kenmerken Hydraulic Fluid
Series LHM-PLUS
EAN/GTINs 8710941495064

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken