HIGH PERFORMER
10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 7,64 à Liter
€ 7,64
5 l bidon   € 4,23 à Liter
€ 21,15
20 l bidon   € 2,78 à Liter
€ 55,69
60 l vat   € 3,25 à Liter
€ 194,72
208 l vat   € 2,42 à Liter
€ 503,44

Productdetails

10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15841924
15841933
15841941
15841964
15841995
17006
17008
17016
17046
17066
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 10W-40
Kenmerken licht vloeiende olie
Series Leichtlauf-Motorenöl
EAN/GTINs 4051379516285
4051379516827
4051379516209
4051379516117
4051379516513

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken