HIGH PERFORMER
10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 7,77 à Liter
€ 7,77
5 l bidon   € 4,30 à Liter
€ 21,50
20 l bidon   € 2,83 à Liter
€ 56,59
60 l vat   € 3,28 à Liter
€ 196,76
208 l vat   € 2,45 à Liter
€ 510,00

Productdetails

10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15841924
15841933
15841941
15841964
15841995
17006
17008
17016
17046
17066
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
MB 229.1
VW 505.00
Viscositeit 10W-40
Kenmerken licht vloeiende olie
Series Leichtlauf-Motorenöl
EAN/GTINs 4051379516285
4051379516827
4051379516209
4051379516117
4051379516513

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken