HIGH PERFORMER
75W-80 Getriebeöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 11,89 à Liter
€ 11,89
5 l kan   € 8,15 à Liter
€ 40,76
20 l bidon   € 7,08 à Liter
€ 141,61
60 l vat   € 7,41 à Liter
€ 444,45
208 l vat   € 6,09 à Liter
€ 1.267,75

Productdetails

75W-80 Getriebeöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490371
15490372
15490373
15490374
15490375
17039
17040
17041
17042
17043
Werkgebied personenwagen
Vrijgave API GL4
API GL5
Ford WSS-M2C200-D2
VW G 052 171
VW G 052 532
VW G 052 798
Series 75W-80 Getriebeöl
EAN/GTINs 4051379515837
4051379515868
4051379515844
4051379515875
4051379515851

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken