HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 9,38 à Liter
€ 9,38
5 l kan   € 5,89 à Liter
€ 29,47
20 l bidon   € 4,67 à Liter
€ 93,41

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490305
15490306
15490307
15490308
15490309
18310
18311
18312
18313
18314
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A1
ACEA B1
API CF
API SN
Viscositeit 0W-20
Kenmerken synthetisch
EAN/GTINs 4032167183124
4032167183100
4032167183131
4032167183117
4032167183148

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken