SYNPOWER 5W40

VALVOLINE
SYNPOWER 5W40

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

SYNPOWER 5W40

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
artikelnummer fabrikant 15842633
872380
Werkgebied personenwagen
Series SYNPOWER
EAN/GTINs 8710941021911

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken