ATF Pro +4

VALVOLINE
ATF Pro +4

1 l doos
€ 16,03
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

ATF Pro +4

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312: Schadelijk bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287050
866736
Kenmerken Automatic Transmission Fluid
EAN/GTINs 8710941019475

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken