HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15841930
15841994
15842011
18135
18136
18137
Werkgebied tractor
Vrijgave API GL4
CATERPILLAR TO 2
Ford M2C 86-B
John Deere J20C
John Deere J20D
Massey-Ferguson M 1135
Massey-Ferguson M 1141
Massey-Ferguson M 1143
Massey-Ferguson M 1145
Viscositeit 10W-30
EAN/GTINs 4051379516179
4051379516988
4051379516810

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken