HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 15490326
15490327
15490328
15490329
18172
18173
18233
18234
Werkgebied nutsvoertuig
Vrijgave ACEA E7
API CI-4
API SL
Caterpillar ECF 2 (ECF-1a)
Caterpillar ECF-2
Cummins 20076/7/8
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Global DHD-1
MAN 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Renault RLD-2
Volvo VDS-3
Viscositeit 20W-50
Kenmerken universeel
EAN/GTINs 4051379515387
4051379515394
4051379515417
4051379515400

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken