Caramba Felgenreiniger Brillant
 

CARAMBA
Caramba Felgenreiniger Brillant

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Caramba Felgenreiniger Brillant

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H302: Schadelijk bij inslikken.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15017259
627025
EAN/GTINs 4009076270252

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken