Paint Restauration Kit
 

MEGUIAR´S
Paint Restauration Kit

1 Stuk
€ 52,87
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Paint Restauration Kit

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260a: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381643
5003300
EAN/GTINs 0070382007836

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken