Ultimate Compound
 

MEGUIAR´S
Ultimate Compound

450 ml fles
€ 25,57

€ 56,82 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Ultimate Compound

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381655
5017216
EAN/GTINs 0070382800604

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken