Auto Shampoo Konzentrat
 

SONAX
Auto Shampoo Konzentrat

2 l doos
€ 9,30

€ 4,65 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Auto Shampoo Konzentrat

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280k: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03145410
15324327
EAN/GTINs 4064700314542

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken