Flugrost Entferner säurefrei
 

SONAX
Flugrost Entferner säurefrei

5 l bidon
€ 49,22

€ 9,84 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Flugrost Entferner säurefrei

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P261f: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280g: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312a: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P302+P352a: Met veel water/… wassen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 05135050
15324712
EAN/GTINs 4064700508095

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken