Flugrost Entferner

SONAX
Flugrost Entferner

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml spuitfles   € 29,08 à Liter
€ 14,54
750 ml spuitfles   € 22,32 à Liter
€ 16,74
10 l bidon   € 5,95 à Liter
€ 59,54

Productdetails

Flugrost Entferner

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280b: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 05132000
05134000
05136050
15324700
15381179
15381180
EAN/GTINs 4064700511644
4064700513204
4064700513402

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken