GummiPfleger

SONAX
GummiPfleger

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

300 ml spuitbus   € 22,60 à Liter
€ 6,78
5 l bidon   € 9,61 à Liter
€ 48,07

Productdetails

GummiPfleger

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS08: GHS07: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261e: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280g: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301+P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P405: Achter slot bewaren.artikelnummer fabrikant 03402000
03405050
15324856
15381186
EAN/GTINs 4064700340206
4064700511699

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken