PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs
 

SONAX
PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08: GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261e: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301+P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 05925050
15326221
EAN/GTINs 4064700508262

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken