PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray
 

SONAX
PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260f: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P280g: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 08053000
15381319
EAN/GTINs 4064700805309

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken