PROFILINE Felgen Reiniger sauer

SONAX
PROFILINE Felgen Reiniger sauer

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

10 l bidon   € 5,62 à Liter
€ 56,23
25 l bidon   € 5,23 à Liter
€ 130,68

Productdetails

PROFILINE Felgen Reiniger sauer

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 06506000
06507050
15324547
15381177
EAN/GTINs 4064700510913
4064700504042

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken