XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

SONAX
XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

50 ml doos   € 121,20 à Liter
€ 6,06
250 ml doos   € 44,92 à Liter
€ 11,23

Productdetails

XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280b: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 02711000
02711410
15381349
15381351
Series XTREME
EAN/GTINs 4064700271104
4064700271142

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken