SONAX

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

300 ml spuitbus   € 30,90 à Liter
€ 9,27
5 l bidon   € 10,06 à Liter
€ 50,30

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veiligheidsaanbevelingen:
P301+P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03392000
03395050
15381159
15381161
EAN/GTINs 4064700339200
4064700508347

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken