SONAX

100 ml spuitbus
€ 7,23

€ 72,30 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261f: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280g: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03481000
15382053
EAN/GTINs 4064700348103

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken