DPF-Reiniger

VALVOLINE
DPF-Reiniger

300 ml doos
€ 14,69

€ 48,97 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

DPF-Reiniger

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P301: NA INSLIKKEN:
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842554
882674
Werkgebied personenwagen
Series DPF-Rreiniger
EAN/GTINs 8710941026374

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken