KUEHL-SYST-STOP

VALVOLINE
KUEHL-SYST-STOP

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

KUEHL-SYST-STOP

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H331: Giftig bij inademing.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842592
882662
Werkgebied personenwagen
Series KUEHL-SYST-STOP
EAN/GTINs 8710941026251

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken