MOTOR-REIN

VALVOLINE
MOTOR-REIN

300 ml spuitbus
€ 15,93

€ 53,10 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

MOTOR-REIN

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301: NA INSLIKKEN:
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P313: Een arts raadplegen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842599
882650
Werkgebied personenwagen
Series MOTOR-REIN
EAN/GTINs 8710941026138

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken