HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490325
18213
Werkgebied motor
Vrijgave ACEA A3
ACEA B3
ACEA B4
API CF
API SL
JASO MA
Viscositeit 10W-40
Kenmerken synthetisch
EAN/GTINs 4032167182134

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken