HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

5 l kan   € 4,86 à Liter
€ 24,30
20 l bidon   € 3,46 à Liter
€ 69,13

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490330
15490331
15490332
15490333
17114
17115
17116
17117
Werkgebied motor
Vrijgave ACEA A3
API SG
API SJ
API SL
JASO MA2
Viscositeit 20W-50
Kenmerken universeel
EAN/GTINs 4032167171145
4032167171176
4032167171152
4032167171169

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken