VAICO

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

0,5 l doos   € 26,30 à Liter
€ 13,15
5 l doos   € 7,82 à Liter
€ 39,09

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.artikelnummer fabrikant 10122744
10127350
V60-0074
V60-0111
Werkgebied personenwagen
Vrijgave FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
SAE J 1703
EAN/GTINs 4046001448447
4046001339790

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken