80W-90 GL5
 

VAICO
80W-90 GL5

1 l doos
€ 28,05
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

80W-90 GL5

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.artikelnummer fabrikant 12033470
V60-0227
Vrijgave API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
MAN 342 Typ-M1
MIL L-2105 C
MIL-L 2105 D
Mercedes-Benz 235.0
Volvo 97310
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 4046001596032

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken