VALVOLINE

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

5 l kan   € 10,96 à Liter
€ 54,78
5 l kan   € 11,12 à Liter
Min. bestelaantal: 4
€ 55,62
20 l bidon   € 9,90 à Liter
€ 198,06

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330: Dodelijk bij inademing.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287035
15287036
866948
867058
Viscositeit 75W-90
EAN/GTINs 8710941020068
8710941019925

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken