VALVOLINE

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 8,77 à Liter
Min. bestelaantal: 12
€ 8,77
1 l doos   € 11,58 à Liter
€ 11,58
20 l bidon   € 6,67 à Liter
€ 133,39

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS09:

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287092
15287093
867068
867069
Viscositeit 75W-80
EAN/GTINs 8710941020174
8710941020167

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken