VALVOLINE

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

20 l bidon   € 5,18 à Liter
€ 103,51
208 l vat   € 4,55 à Liter
€ 945,57

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287082
15287083
867051
867052
Viscositeit 80W
EAN/GTINs 8710941020020
8710941020013

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken