GLYSANTIN

1,5 l kan
€ 15,61

€ 10,41 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301: NA INSLIKKEN:
P311: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P330: De mond spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 13129371
57697985
Werkgebied personenwagen
Vrijgave BMW GS 94000
DQC CA-14
MB 325.0
TL 6850-0038/1
TL-774-C
TLV 035
TLV 23009 A
EAN/GTINs 4014348916158

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken