Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

MOFIN
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 0125
0126
0127
14813591
14813592
14813593
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 4260304110140
4002845952151

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken