Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 0135
0136
14813598
14813599
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 4260304110997
4260304110874

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken