Kühlerfrostschutz VA-011 Standard
 

VAICO
Kühlerfrostschutz VA-011 Standard

1 l doos
€ 11,18
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Kühlerfrostschutz VA-011 Standard

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.artikelnummer fabrikant 10128320
V60-0020
Vrijgave MAN 324 NF
MB 325.20
MTU
EAN/GTINs 4046001282416

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken