Kühlerfrostschutz VA-012 Plus

VAICO
Kühlerfrostschutz VA-012 Plus

1,5 l kan
€ 11,51

€ 7,67 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Kühlerfrostschutz VA-012 Plus

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P405: Achter slot bewaren.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.artikelnummer fabrikant 10129620
12032345
V60-0019
V60-0070
Vrijgave MAN 324 NF
EAN/GTINs 4046001334191
4046001282409

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken