Kühlerfrostschutz VA-013
 

VAICO
Kühlerfrostschutz VA-013

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Kühlerfrostschutz VA-013

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.artikelnummer fabrikant 12032723
V60-0164
Vrijgave VW G 13
EAN/GTINs 4046001581816

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken